مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه الزهرا (س)


اساتید توانمند

دوره های آموزشی این مرکز توسط اساتید بنام و توانمند و باهدف بهره برداری در بازارکار برگزار می شوند.

گواهینامه دانشگاه

به پذیرفته شدگان در دوره گواهینامه مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه اعطاء خواهد شد.

دوره های آنلاین مجازی

دوره های این مرکز علاوه بر سبک حضوری در دو سبک کلاس آنلاین همزمان و دوره مجازی غیرهمزمان برگزار می شود.

دوره های جدید


دپارتمان ها